Airflow Max Technology

air flow max technology

فن آوری نوین که با پر شدن یکنواخت کیسه جاروبرقی باعث افزایش مکش حتی در حالت نیمه پر بودن کیسه جاروبرقی و در نتیجه کاهش هزینه های ناشی از خرید کیسه جاروبرقی میگردد.

airflow max